Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Petite Boutique voor de deelnemende webshops:

Door u aan te melden via het formulier op petiteboutique.nl geeft u automatisch aan dat u het eens bent met deze algemene voorwaarden en het privacy statement behorend tot de website www.petiteboutique.nl.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen uw webshop en Petite Boutique. Petite Boutique is een website uitgegeven door Mama Media Group. KVK nummer 58353720. Ook het privacy statement van de Mama Media Group is van toepassing op de website www.petiteboutique.nl.

Deelname:

Petite Boutique wil een breed scala aan webshops aanbieden aan haar bezoeker, waarbij de kwaliteit van de webshops en de diversiteit bovenaan staan bij de bepaling of een webshop wordt toegelaten. Petite Boutique wil namelijk alleen de leukste en meest interessante webshops uit Nederland en België onder de aandacht brengen van ‘onze’ mama’s.
Petite Boutique biedt kwalitatieve webshops de mogelijkheid om een aantal van hun producten te promoten in de juiste categorieën. Tevens krijgt iedere deelnemende webshop een eigen individuele winkelpagina. Daarnaast ontvangt elke nieuwe webshop eenmalig een advertentietegoed om promoties in te kunnen zetten.
Alle deelnemende webshops zijn zelf verantwoordelijk voor het uploaden van de productbeelden, sfeerbeelden, logo, url’s en bijkomende teksten, die nodig zijn om de aanmelding compleet te maken en de promotie op Petite Boutique te starten. In het dashboard van Petite Boutique wordt dit stapsgewijs uitgelegd en wordt aangegeven of de procedure juist is afgerond.

Het team van Petite Boutique beslist uiteindelijk of uw webshop in aanmerking komt voor een vermelding op het platform. Nadat uw aanmelding is goed gekeurd, ontvangt u per email een link om uw aanmelding te voltooien.

Abonnementen:

Wanneer uw aanmelding is goed gekeurd, start u met de keuze van het abonnement. Alle deelnemende webshop hebben de keuze uit drie verschillende abonnementen:

  1. Basic abonnement: € 12,50 per maand waarmee 3 producten kunnen worden gepromoot in maximaal 3 subcategorieën. Tevens ontvang de deelnemende webshop een advertentietegoed van € 250,-.
  2. Regular abonnement: € 20,- per maand waarmee 6 producten kunnen worden gepromoot in maximaal 6 subcategorieën. Tevens ontvang de deelnemende webshop een advertentietegoed van € 400,-.
  3. Premium abonnement: € 25,- per maand waarmee 9 producten kunnen worden gepromoot in maximaal 9 subcategorieën. Tevens ontvang de deelnemende webshop een advertentietegoed van € 600,-.

Alle abonnementen worden jaarlijks vooruit betaald. De tarieven voor de abonnementen zijn EXCLUSIEF btw (21%).

Looptijd:

De looptijd van het abonnement is twaalf maanden en wordt automatisch verlengd met eenzelfde periode (twaalf maanden) en eenzelfde type abonnement na verstrijken de contractperiode. U ontvangt een digitale factuur, met een betaaltermijn van 30 dagen.
Wanneer de betaling van bovengenoemde factuur uitblijft, is de Mama Media Group genoodzaakt de producten en de individuele winkel offline te halen en de vordering uit handen te geven.

Bij een contractverlenging wordt geen additioneel advertentietegoed uitgekeerd. De gecommuniceerde advertentietegoeden bij de drie af te sluiten abonnementen zijn eenmalig en enkel voor nieuwe webshops.

Wilt u de samenwerking beëindigen, dan dient u een opzegtermijn van 3 maanden vóór de einddatum in acht te nemen. De einddatum is op het contract vermeld.
Restitutie van de jaarlijks vooruitbetaalde abonnementsgelden, bij het tussentijds beëindigen van het abonnement, is niet mogelijk.

Betalen:

Het betalen van het abonnement gaat via I-deal of PayPal. Op het moment dat de betaling van het abonnement via I-deal of PayPal is afgerond, gaat de looptijd van het abonnement in. Of te wel de datum van betalen is ook de startdatum van het abonnement. In uw dashboard op Petite Boutique vindt u alle informatie rondom het contract, betaling en kunt u ook alle informatie van de webshop kwijt.

Als deelnemende webshop, kunt u aangeven in welke subcategorieën uw producten geplaatst dienen te worden. Afhankelijk van het gekozen abonnement biedt Petite Boutique de keuzemogelijkheid om in maximaal drie, zes of negen verschillende subcategorieën uw producten te plaatsen.
Elke deelnemende webshop wordt volgens een random systeem getoond op de homepage van Petite Boutique. Hiervoor zal het eerste (bovenste) sfeerbeeld gebruikt worden.

Petite Boutique behoudt zich het recht voor om uw product(en) in te delen in een andere subcategorie als wij vinden dat uw product daar beter in past.

Advertentietegoed:

Elke nieuwe webshop ontvangt een advertentietegoed, waarmee promotiemogelijkheden kunnen worden ingekocht. De hoogte van het advertentietegoed is afhankelijk van het afgesloten abonnement. Kijk hiervoor op de abonnementen pagina op: https://dashboard.petiteboutique.nl/nl/start

Elke deelnemende webshop heeft de mogelijkheid om het advertentietegoed op te waarderen. Hiervoor heeft Petite Boutique verschillende pakketten, die vanuit het beheersysteem (dashboard) ingekocht kunnen worden. Advertentietegoed dat niet wordt ingezet, kan niet uitgekeerd worden aan de webshop.

Promotiemogelijkheden:

Petite Boutique biedt verschillende promotiemogelijkheden die door de webshops ingezet kunnen worden. Deze kunnen worden geboekt en betaald via het platform. Hiervoor dient de webshop eigenaar ingelogd te zijn in het beheersysteem en dient er voldoende advertentietegoed op het account aanwezig te zijn.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten:

Tenzij anders met u overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Petite Boutique. Wanneer dit recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Petite Boutique daartoe bevoegd.

Tenzij anders met u overeengekomen, blijven de in het kader van de plaatsing van uw webshop op de site van Petite Boutique, gemaakte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Petite Boutique, ongeacht of deze aan uw webshop of aan derden ter hand zijn gesteld.

U vrijwaart Petite Boutique voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de u verstrekte gegevens. Petite Boutique heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Aansprakelijkheid:

Petite Boutique is niet aansprakelijk voor:

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door u is verstrekt.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in uw handelingen zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens Petite Boutique ingeschakelde derden.
d. gegevens vermeld op uw site.

Petite Boutique is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Petite Boutique aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Petite Boutique voor alle overige dan voornoemde schade, zoals; indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Opschorting en ontbinding;

Petite Boutique is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Petite Boutique kan worden gevergd. Indien Petite Boutique de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Petite Boutique tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan.

Indien u uw verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Petite Boutique gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. U bent dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Indien u een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan u in rekening gebracht worden.

Overmacht;

Petite Boutique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van u indien Petite Boutique daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Petite Boutique geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Petite Boutique niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Petite Boutique of van derden daaronder begrepen.

Petite Boutique kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Petite Boutique en u gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Petite Boutique ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Petite Boutique gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Overige bepalingen;

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Op de overeenkomst tussen jou en Petite Boutique is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen u en Petite Boutique is de rechter in het arrondissement waar Petite Boutique is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Petite Boutique.

Petite Boutique, November 2015